Przejdź do treści

REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MINI DANCE CLUB


§1

Regulamin zawiera zbiór zasad dotyczących:
 – uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez firmę M-art project Martyna Szlachetko-Skapczyk NIP 8661705931;
– płatności;
– przetwarzania danych osobowych.

§2

2.1. Warunkiem zapisania dziecka jest dokonanie rejestracji i zapisu na zajęcia za pośrednictwem platformy Luppo System dostępnej na stronie www.minidance.pl oraz akceptacja niniejszego Regulaminu podczas rejestracji na zajęcia
2.2. Zapisując dziecko na zajęcia RODZIC oświadcza, że DZIECKO nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. RODZIC lub OPIEKUN PRAWNY przed zapisaniem dziecka powinien skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa DZIECKA w zajęciach.
2.3. RODZIC oświadcza, że ma świadomość ryzyka związanego z możliwością powstania kontuzji. ORGANIZATOR posiada ubezpieczenie OC 1514503 (pzu.pl).

§3

3.1. Warunkiem udziału w zajęciach jest terminowe uiszczanie opłat za zajęcia.
3.2. Opłata za zajęcia taneczne jest opłatą miesięczną.
3.3. Płatność dokonywana jest z góry, za każdy bieżący miesiąc do 10-go dnia każdego miesiąca.
3.4. Opłat należy dokonywać:
a) poprzez płatność natychmiastową na fakturze proforma
b) na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski: 51 1050 1214 1000 0092 6100 1052, Mini Dance Club, wpisując w tytule przelewu następujące dane:
 Imię i nazwisko DZIECKA, nazwę zajęć, miesiąc, miasto, nr faktury proforma.
(przykład: Alicja Nowak; balet; grudzień; Gliwice, PF nr 54)
3.5. W przypadku nieobecności DZIECKA na zajęciach, Organizator nie zwraca kosztów niewykorzystanych zajęć. Istnieje możliwość uczestnictwa DZIECKA w dodatkowych zajęciach w celu odrobienia zajęć w innej placówce. W razie chęci skorzystania z odrabiania, RODZIC zgłasza ten fakt telefonicznie ORGANIZATOROWI.
3.6. W przypadku nieuregulowania wymaganej opłaty, DZIECKO zostaje skreślone z listy uczestników.

§4

9.1. RODZIC oświadcza, że zgadza się na udostępnianie wizerunku dziecka na stronie internetowej www.minidance.pl, a także w mediach społecznościowych Mini Dance Club (Facebook, Instagram) w celach informacyjnych i promocyjnych. Jeżeli RODZIC nie wyraża zgody na udostępnienie wizerunku DZIECKA, zgłasza tę informację w wiadomości e-mail niezwłocznie po dokonaniu zapisu na zajęcia. Adres e-mail: kontakt@minidance.pl

§5

5.1. Czas trwania zajęć wynosi 30 lub 45 minut w zależności od lokalizacji.
5.2. Zajęcia odbywają się w terminie wyznaczonym przez ORGANIZATORA.
5.3. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy i święta. Zajęcia, które przepadły z tego tytułu nie są odrabiane.
5.4. W przypadku choroby instruktora, zajęcia będą odrobione w innym terminie lub ORGANIZATOR pomniejsza proporcjonalnie opłatę za kolejny miesiąc. Zajęcia w dniach

§6

6.1 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest: Martyna Szlachetko-Skapczyk M-art project NIP 8661705931.6.2. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podpisanie umowy.
6.3. Podanie przez RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy.
6.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym (poza biurem księgowym i służbami państwowymi).
6.5. Na podstawie RODO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego).
6.6. W każdej chwili RODZIC może skontaktować się z Administratorem danych, pisząc pod adres: kontakt@minidance.pl

§7

7.1. RODZIC oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wystawienia faktury profroma a także faktury. Faktura proforma wysyłana jest na adres mailowy w celu przypomnienia o płatności. Właściwa faktura wysyłana jest po dokonaniu płatności.